Reference

POPIS IZVEDENIH RADOVA I NARUČITELJ

VODNE GRAĐEVINE:

Pilot projekt navodnjavanja biđ – bosutsko polje –
Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje biđ – bosutskog polja, dionica od km 8+650 do km 14+772, Vodoprivreda Vinkovci d.d.,2008.-2010.g.

Uređenje vodotoka istočne Berave Vodoprivreda Vinkovci d.d.,2008

Obnova-ojačanje lijevog Savskog nasipa, pripadajuće bankine, pristupnog puta i rampi, dionica Gunja-Rajevo Selo, km 14+020,92 do km 24+608,00 , Osijek-Koteks d.d.,  2010.-2011g.

Izgradnja dijela retencije Koritnjak- Vodogradnja Osijek, 2011.-2013.g.

Izgradnja dijela retencije/akumulacije Vrbova, Osijek koteks d.d. Osijek, 2011.-2012.g.

Ojačanje nasipa Drava-Dunav, Vodogradnja Osijek, 2011.-2012.g.

Izgradnja dijela nasipa Lonjsko polje, Swietelsky d.o.o. Zagreb, 2012.g.

Izgradnja dijela retencije/akumulacije Čitluk (Ilok), Vodogradnja Osijek, 2012.-2013.g.

Zemljani radovi na izgradnji lateralnog kanala Kneževi Vinogradi -Zmajevac-sustav navodnjavanja Baranja, Gradnja d.o.o. Osijek 2013.-2014.g.

Rekonstrukcija nasipa u baranji, Osijek-Koteks dd, 2012g.

Izvođenje zemljanih radova na izgradnji akumulacije Seginac, 2011-2015g

Izvođenje građevinskih i obrtničko instalacijskih radova na građenju „Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda od prerade šećerne repe – II faza u sklopu dogradnje tvornice“ Tehnika d.d., 2017-2019g.

 

RAZNI DRUGI RADOVI:

Izvođenje dijela radova na magistralnom plinovodu Slobodnica-Donji Miholjac, Vodoprivreda Vinkovci d.d.

Iskopi prilikom polaganja kabela uz prugu Dalj-Erdut-GP Erdut, Posit d.o.o. Zagreb,  2010.g.

Radovi niskogradnje na Pogonu poljoprivrednih proizvoda u Drenovcima, MBS gradnja d.o.o., Sv. Križ Začretje,  2010. g.

Radovi niskogradnje na objektu Farma Borovo, MBS gradnja d.o.o., Sv. Križ Začretje, 2010.g.

Izgradnja dijela kolektora Borovo-Vukovar, Swietelsky d.o.o.Zagreb, 2011.-2012.g.

Izgradnja TC Kaufland Vukovar ( zemljani radovi i manipulativne površine) , Zagorjetehnobeton d.d. Varaždin , 2012.g.

Izgradnja zamjenske infrastrukture ZB Pleso, SWIETELSKY B.m.b.H. podružnica Zagreb,2014.g.

Nabava i prijevoz kamena granulacije 0-30 ili 0-60 mm fco Općina Drenovci, Općina Drenovci, 2014g.

Nabava i dovoz kamenih materijala, Swietelsky B.m.b.H., 2014-2015g.

Poljoprivredno poduzetnički inkubator – izgradnja ograde, Gleter d.o.o., 2015g

Isporuka kamena na poduzetničku zonu Skorotinci u Otoku, Vranjevo d.o.o., 2017g

Radovi na izgradnji bioplinskog postrojenja (kapaciteta 1mW), Slavonija gradnja d.o.o., 2019g.

Kogeneracijsko postrojenje na biomasu 4,93mW sa pripadajućim postrojenjem za sušenje šumske biomase u gradu Županji – zemljani radovi, Slavonija gradnja d.o.o., 2018g.

 

ODLAGALIŠTA:

Sanacija divljeg odlagališta u Bilju, Općina Bilje 2013/2014.g.

Izvođenje radova na sanaciji neuređenog službenog odlagališta otpada “Kraplja”, Općina Gunja, 2014.g.

Izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Gajevi“ u Drenovcima, Općina Drenovci, 2020g.

 

INFRASTRUKTURA / PROMETNICE:

Izgradnja AC Bregana-Lipovac, Dionica Spačva-Lipovac, najam strojeva s strojarom te prijevozi materijala na trasi za Konstruktor, Strabag, Vibrobeton, Viadukt 2004.- 2005.g.

Prometnice u poduzetničkoj zoni Sječine-Županja, Cestorad d.d. Vinkovci 2006. g.

AC Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče;dionica Đakovo-Sredanci, Trasa od km75+045 do km77+345- ALPINE BAU ZAGREB d.o.o.- 2006.-2007.g.

Izgradnja lokalnih prometnica u istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije Cestorad d.d. Vinkovci, 2007.-2010.g.

Šumska cesta P1- šumska magistrala Vinkovci Vrbanja- Cestorad d.d. Vinkovci,2007.g.

AC Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče;dionica Osijek-Đakovo, čvor Josipovac, Swietelsky d.o.o. Hrvatska, 2007.-2008.g.

Uređenje manipulativnih površina Sladorana Županja, Cestorad d.d., Vinkovci 2008.-2010.g.

Izgradnja lokalnih prometnica u istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, Osijek Koteks d.d. Osijek, 2009.g.

Prometnice u poduzetničkoj zoni Sječine-Županja, Cestorad d.d. Vinkovci.  2010.g

Izgradnja dijela obilaznice grada Vinkovaca- Swietelsky d.o.o. Zagreb, 2011.-2012.g.

Izgradnja prometnih površina i oborinske kanalizacije u industrijskoj zoni Nemetin I faza, Osijek koteks d.d. Osijek,2013.g.

Obnova nerazvrstanih cesta u k.o. Bošnjaci, Hrvatske ceste d.o.o., 2016 g.

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste, UŠP Vinkovci, Šumarija Gunja, 2017g

Uređenje poljskih putova na području Vrbanje, Soljani i Strošinci, Općina Vrbanja, 2018g.

Izgradnja i održavanje šumske infrastrukture u UŠP Sisak, šumarije Glina, Petrinja i Rujevac, 2018 g.

Izgradnja nerazvrstanih cesta van naselja, Općina Privlaka, 2018g.

Održavanje kolnika od kamenog materijala, Grad Županja, 2018g.

Uređenje poljskih puteva na području Općine Vrbanja, Općina Vrbanja, 2019g.

Izgradnja ceste od Savske ulice prema rijeci Savi  u Posavskim Podgajcima, Strabag d.o.o., 2018g.

Radovi izgradnje protupožarnih prosjeka s elementima šumeske ceste (PPsEŠC), Hrvatske šume d.o.o., 2019g.

Izgradnja šumskih prometnica – donji i gornji ustroj – UŠP Vinkovci, Hrvatske šume d.o.o., 2019-2020g.

Izvođenje radova na obnovi lokalne ceste LC 46054 na dionici Posavski Podgajci – Drenovci, Osijek-Koteks dd, 2015-2016g.

Rekonstrukcija traktorskih puteva u Šumske ceste 1 i Šumske ceste 2, Cestorad d.d., 2020g.

Radovi na uređenju poljskih puteva na području grada Županje, Grad Županja, 2020g.

Izvođenje radova na izgradnji dvije šumske ceste u većem šumskom kompleksu „Đergaj“ 2020g.

Izvođenje radova na izgradnji Autoceste Zagreb – Sisak, dionica Velika Gorica jug – Lekenik, izgradnja poddionice Buševac – Lekenik, Osijek Koteks d.d., 2017-2020g.

 

INFRASTRUKTURA – ŽELJEZNICE:

Izgradnja industrijskog kolosijeka “Našicecement- Swietelsky d.o.o. Hrvatska 2007.-2010. g.

Pruga Vinkovci- Osijek dionica Laslovo-Ernestinovo-Antunovac- Vibrobeton d.d. Vinkovci-2007-2008.

Željezničko stajalište Vinkovci- Bolnica, Remont i održavanje pruga d.o.o. Zagreb 2009.g.

Sanacija željezničkog kolosijeka u Luci Vukovar, Lučka uprava Vukovar , 2011.g.

Rekonstrukcija pruge Okučani-Novska- kolodvor Okučani radovi niskogradnje, Salcaf 2013. g.

Rekonstrukcija kolodvora Beli Manastir- radovi niskogradnje, Pružne Građevine d.o.o. Zagreb  2013.g.

Izvođenje dijela radova na uređenju kolodvora Tovarnik 2014/2015.g., Pružne Građevine d.o.o. Zagreb

Usluge utovara i odvoza starog zastornog materijala sa dionice pruge Sisak Caprag – Sunja, Pružne građevine, 2018g.

 

ČIŠĆENJE TERENA:

Osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje na branjenom području br. 1: područje malog sliva Biđ-Bosut, k.o. Vrbanja i k.o. Nijemci, Hrvatske vode, 2017-2018g.

Osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje: Antunovac, Čepin, Ivanovac, Osijek, Vodogradnja Osijek d.d., 2016

Osposobljavanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje: Antunovac, Kešinci, Bučje, Valpovo, Petrijevci, Vodogradnja Osijek d.d., 2016

Izgradnja pruge za prigradski promet Gradec-Sv. Ivan Žabno – Krčenje terena, Comsa S.A.U., 2015g.

Radovi na održavanju, osposobljavanju i izgradnji vodnih građevina u Vukovarsko Srijemskoj županiji, Sokol d.o.o., 2016

Radovi održavanja i obnova detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje: branjeno područje 16: područje malog sliva Baranja, Odvodnja d.d. Darda, 2018g.

Radovi održavanja i obnova detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje: branjeno područje 15: područje malog sliva Vuka d.d., 2018g.

Strojno malčiranje/frezanje žila i panjeva, Vinka d.d., 2017g.

Sječa granja i raslinja na trasama distribucijskih nadzemnih vodova za grupu područja ISTOK, Grupa 2: Elektra Vinkovci – Okvirni sporazum, HEP-ODS d.o.o., 2019-2021g.